Hipoterapia- kto może prowadzić?

Hipoterapia- kto może prowadzić?

Hipoterapia jest to rodzaj zooterapii, który ma na celu przywracanie zdrowia i sprawności fizycznej przy pomocy konia i jazdy konnej. Osobą prowadzącą zajęcia z hipoterapii jest instruktor hipoterapii (instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji hipoterapia). Taki instruktor prowadzi działania terapeutyczne przy asyście konia, które mają na celu usprawnianie uczestnika zajęć we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.

[huge_it_gallery id="23"]

Instruktor hipoterapii powinien posiadać wykształcenie średnie ogólne lub o dowolnym innym kierunku. Pracę w zawodzie instruktora hipoterapii można podjąć po ukończeniu kursu na instruktora rekreacji ruchowej hipoterapia. Warunkiem przystąpienia do takiego kursu jest dobry stan zdrowia, jak również potwierdzenie posiadanych umiejętności jeździeckich. Pomocne w pracy instruktora rekreacji ruchowej- hipoterapia jest dodatkowe wykształcenie zawodowe np. o kierunku medycznym, psychologicznym, pedagogicznym lub rehabilitacyjnym. Instruktor hipoterapii wraz z nabywanym doświadczeniem powinien doskonalić swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach organizowanych przez różne jednostki typu np. : stowarzyszenia lub organizacje branżowe.

Wykonywanie zawodu instruktora rekreacji ruchowej- hipoterapia wymaga dużej sprawności fizycznej, psychicznej i kultury osobistej. Do ważnych cech psychofizycznych instruktora hipoterapii należą m.in.: wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny oraz psychiczny, „umiejętność koncentracji, szybkiego podejmowania decyzji oraz dostosowywania ich do zmiennych warunków otoczenia, zachowania pacjenta i konia, podzielność uwagi, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Istotnymi dla pracy w tym zawodzie są także empatia, cierpliwość, szacunek dla człowieka i zwierzęcia, umiejętność samokontroli oraz odporność emocjonalna. ”[1] Instruktor hipoterapii powinien potrafi nawiązywać z pacjentem relację terapeutyczną, znać i posługiwać się zasadami komunikacji interpersonalnej oraz wykazywać się kreatywnością. Hipoterapeuta powinien przestrzega zasad etyki związanych z wykonywanym zawodem.

1.ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/96_323006_instruktor_hipoterapii.pdf

Call Now Button