23 maja 2012

Regulamin

1. Organizatorem szkoleń jest Innowacyjne Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11a, NIP: 7151937814, REGON 363464178. Innowacyjne Centrum Szkoleniowe widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem: RIS: 2.06/00010/2016.

2. Innowacyjne Centrum Szkoleniowe organizuje szkolenia i kursy, których oferta jest dostępna na stronie internetowej: www.szkoleniaics.pl/nasza-oferta/

3. Osoba fizyczna ubiegająca się o przystąpienie do kursu jest zobowiązana:
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.szkoleniaics.pl
• Dokonać wpłaty „wpisowej” na wyznaczony numer konta, oraz wpłaty całkowitej w wyznaczonym przez organizatora terminie.
(O pierwszeństwie rezerwacji miejsca na kursie/szkoleniu decyduje termin zgłoszenia.)
• Dostarczyć dwa zdjęcia o wymiarze: 3,5x4,5 oraz kserokopie świadectwa dojrzałości (lub dyplom z uczelni) w dniu rozpoczęcia kursu.
Do kursu/ szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie, w przypadku niektórych szkoleń- z minimum wykształceniem średnim.

4. Osoba przystępująca do kursu oświadcza, że:
• Ma ukończone 18 lat.

• Nie ma przeciwwskazań lekarskich (zdrowotnych) do udziału w zajęciach szkolenia/kursu.

•Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (osoba nie była karana),
mowa o tym w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art.
192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.28)).
• Posiada ważne ubezpieczenie w postaci polisy pakietowej lub oddzielnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania kursu/szkolenia. w postaci polisy pakietowej lub oddzielnej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Akceptuje niniejszy regulamin oraz go przestrzega.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie:
• Zwrot zaliczki w 100% w przypadku zgłoszenia rezygnacji minimum do 14 dni przed terminowym rozpoczęciem kursu.
• Zwrot zaliczki w 50% w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 7 dni przed terminowym rozpoczęciem kursu.
• Brak zwrotu zaliczki w przypadku zgłoszenia rezygnacji w późniejszym terminie.

W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, uczestnik ( kursant) nie ma prawa do roszczeń o zwrot kwoty jakiej dokonał za przystąpienie do kursu/szkolenia.
(W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego uczestnikowi przysługuje prawo do jednorazowej, bezpłatnej, poprawki.)

6. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do: zmiany terminu kursu lub jego odwołania z przyczyny małej ilości zgłoszeń lub zdarzeń losowych, w tym przypadku organizator gwarantuje zwrot wpłaconych zaliczek/pełnych kwot szkolenia w 100%.

7. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

O zachowaniu terminu z ust. 7 decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Organizatora w formie elektronicznej na adres mailowy kursy@szkoleniaics.pl , przy czym jeżeli oświadczenie wpłynie do Organizatora w dzień inny niż dzień roboczy, za datę wpływu uważać się będzie pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.

W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 7 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty 300 zł tytułem częściowego wyrównania szkody poniesionej przez Organizatora. Nadwyżka ponad ww. kwotę podlegać będzie zwrotowi na rzecz Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.

Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje jednak prawo do wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika (Osoba na Zastępstwo). W przypadku wskazania Osoby na Zastępstwo Zamawiający zobowiązany jest podać dane Osoby na Zastępstwo, o których mowa w § 9 ust. 13 OWU z uwzględnieniem prawa Organizatora do weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia Osoby na Zastępstwo zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 OWU. W przypadku niepodania ww. danych lub podania danych niekompletnych Zamawiający może nie dopuścić Osoby na Zastępstwo do uczestnictwa Szkoleniu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 powyżej. Zmiana Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu na Osobę na Zastępstwo wymaga powiadomienia Organizatora przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W przypadku nie stawienia się uczestnika na szkoleniu w wyznaczonym terminie, pomimo poniesionej opłaty, zwrot kosztów jest niemożliwy.

8. Organizator kursu ma prawo odwołać i zmienić terminy zjazdów, o czym ma obowiązek powiadomić uczestnika kursu drogą mailową lub telefoniczną.

9. Program kursu określony przez organizatora składa się z:
• części ogólnej (e-learning),
• część specjalistyczna,
• egzamin.

10. Obecność na zajęciach ustalonych przez organizatora jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności konieczne jest odrobienie lub zaliczenie zajęć w sposób określony przez prowadzącego. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia.


11.Podstawą do uzyskania zaświadczenia o odbytym kursie/szkoleniu i legitymacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego kurs/szkolenie i uregulowanie pełnej należnej opłaty.


12. Innowacyjne Centrum Szkoleniowe nie odpowiada za: nadawanie licencji związkowych, sportowych, zawodniczych, a także za otrzymanie pracy po ukończonym szkoleniu/ kursie. Opisane działania leżą po stronie uczestnika kursu/szkolenia oraz związków, klubów, stowarzyszeń sportowych
.

13.Podczas trwania kursu/szkolenia zabrania się filmowania, nagrywania oraz fotografowania zajęć i materiałów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających, jak również zachowania niebezpieczne i agresywne będą skutkowały wykluczeniem z kursu/szkolenia.


14. Uczestnikowi wykluczonemu z powodów wymienionych powyżej nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs/szkolenie.


15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscach prowadzonych kursów/ szkoleń oraz w miejscu noclegu.


16. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu oraz wyżywienia przez okres trwania kursu/szkolenia.


17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Innowacyjne Centrum Szkoleniowe nie przekazuje, nie sprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.


19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2016 r.

Call Now Button